C.E.S.

Impressum

Informácie o firme

Rosenberg – Slovakia spol. s r.o.
Hroncova 3
040 01 Košice
Tel +421 055 682 98 40
rosenberg@rosenberg.sk
www.rosenberg.sk


IČ: 31716369, DIČ: SK2020488723
OR: Okresný súd Košive I., odd.: Sro, vložka 6939/V
Konatelia: Ctibor Schaller, Zoltán Tomásch, Karl Rosenberg, Hans Mögerle

Podmienky užívania, ochrana dát a právne upozornenia

1. Rozsah použitia

Užívanie webových stránok (ďalej: "webové stránky") ponúkaných firmou Rosenberg – Slovakia spol. s r.o. (Rosenberg) je prípustné výhradne podľa týchto podmienok.

2. Výkony

Rosenberg poskytuje na webových stránkach informácie, software a dokumentácie ku čítaniu alebo stiahnutiu. Rosenberg je oprávnený prevádzku webových stránok kedykoľvek čiastočne alebo úplne zastaviť. Vzhľadom k vlastnostiam internetu a počítačových systémov nepreberá Rosenberg žiadnu záruku za nepretržitú použiteľnosť webových stránok.

3. Práva na používanie informácií, softwaru a dokumentácie

Užívanie informácií, softwaru a dokumentácie poskytovaných na webových stránkach podlieha týmto podmienkam alebo, v prípade aktualizácie informácií, softwaru alebo dokumentácie, príslušným licenčným podmienkam dojednaným už skôr s firmou Rosenberg. Samostatne dohodnuté licenčné podmienky, napr. pre sťahovanie softwaru, majú prednosť pred týmito podmienkami. Rosenberg vyhradzuje užívateľovi nevýhradné a neprenosné právo na užívanie informácií, softwaru a dokumentácie prenechaných prostredníctvom webových stránok v dohodnutom rozsahu alebo, pokiaľ taká dohoda nie je uzatvorená, v rozsahu, ktorý odpovedá účelu zamýšľanému firmou Rosenberg pri jej poskytovaní a prenechávaní. Informácie, software ani dokumentácie nesmú užívatelia nikdy predávať alebo prenajímať tretím osobám. Pokiaľ zákonné právne predpisy nedovoľujú inak, nesmie užívateľ meniť, prepracovávať na nižší stupeň alebo prekladať software ani jeho dokumentáciu, ani z nich vyberať jednotlivé časti. Užívateľ si smie zhotoviť jednu záložní kópií softwaru, je-li takáto kópia potrebná pre zabezpečenie budúceho používania na základe týchto podmienok pre užívanie. Informácie, software a dokumentácia sú chránené autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami o autorských právach a ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. Užívateľ musí tieto práva rešpektovať, najmä nebude z informácií, softwaru ani dokumentácie ani z ich kópií odstraňovať abecedne číslicovú identifikáciu, značky a záznamy o autorských právach. § 69 a ďalšie, autorského zákona zostávajú nedotknuté.

4. Duševné vlastníctvo

Bez ohľadu na zvláštne ustanovenie v bodu 4 týchto podmienok pre užívanie nesmie byť informácie, značka a ostatný obsah webových stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Rosenberg menený, kopírovaný, rozmnožovaný, predávaný, prenajímaný, užívaný, doplňovaný alebo akýmkoľvek iným spôsobom zužitkovaný. Okrem tu výslovne vymedzených užívacích alebo iných práv nie sú užívateľom vyhradené žiadne ďalšie práva akéhokoľvek druhu, najmä právo k názvu firmy a priemyselným ochranným právam, ako sú patenty, úžitkové vzory alebo značky, pričom Rosenberg nie je povinný takéto práva vyhradiť.

5. Externé odkazy (hyperlinks)

Webové stránky môžu obsahovať odkazy (hyperlinks) na webové stránky tretích subjektov. Rosenberg nie je zodpovedný za obsahy týchto webových stránok ani nepovažuje tieto webové stránky a ich obsahy za vlastné, pretože Rosenberg informácie na takýchto stránkach ani nekontroluje, ani nenesie zodpovednosť za obsah a informácie na nich uvedené. Ich užívanie vykonáva užívateľ na vlastné riziko.

6. Zodpovednosť za právne a vecné vady

Ak sú informácie, software alebo dokumentácia prenechávané bezplatne, je zodpovednosť za vecné a právne vady informácii, softwaru a dokumentácie vylúčená, najmä z hľadiska ich správnosti, bezchybnosti, porušení ochranných a autorských práv tretích subjektov, úplnosti a/alebo použiteľnosti, a to s výnimkou úmyslu alebo ľstivého konania. Informácie na webových stránkach môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecné popisy technických možností produktov, ktoré v konkrétnom prípade (napr. z dôvodu modifikácie produktu) nemusí byť vždy platné. Požadované výkonové znaky produktov musia byť preto v konkrétnom prípade pri nákupe dohodnutý samostatne.

7. Ochrana dát

Prostredníctvom našich webových stránok neregistrujeme žiadne osobné údaje (napr. mena, adresy, telefóne čísla alebo emailové adresy) s výnimkou prípadu, kedy sú nám tieto dáta poskytované dobrovoľne (napr. pri registrácií, dotazoch na názory, objednávkach katalógu). Podrobnejšie informácie nájdete v sekcií Súkromie.

8. Salvátorská doložka

Pokiaľ sú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neúčinná alebo sa takými stanú, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.