C.E.S.

Výbušné prostredie

U pracovných procesov, kde dochádza k úniku explozívnych plynov do prostredia, je nutné vykonávať bezpečný a odborný odvod týchto plynov. Navyše je nutné dbať na pokyny osobitných smerníc, ktorých požiadavky boli špeciálne v palete výrobkov s ochranou proti výbuchu zohľadnené. Naše modulové klimatizačné jednotky na prepravu explozívnych plynov boli vyvinuté v súlade so smernicami RLT 02 Zväzu výrobcov pre vzduchotechnické zariadenia (Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e.V.). Naša certifikácia ATEX 100 nás oprávňuje k výrobe asynchrónnych motorov s vonkajšími rotormi pre skupinu zariadení II, kategória 2G v nevýbušnom prevedení podľa smerníc 94/9 / EG Európskeho parlamentu.

V nevýbušnom prevedení dodávame ako ventilátory, tak modulové klimatizačné jednotky. Dôležitými kritériami pre výber vhodného prístroja sú údaje k zóne výbušnosti EX, skupiny plynov a teplotné triedy.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.