C.E.S.

Ventilátory do výbušného prostredia

Ochrana proti explózii je v rámci Európy jednotne ošetrená smernicou 94/9 / EG (ATEX 100a). V tejto smernici sú bližšie (alebo ustanovená) pravidlá o sprevádzkovanie výrobkov v prevádzkach so zvýšeným ohrozením explóziou. Ventilátory v prevedení s ochranou proti explózii sú konštruované, vyrábané a testované okrem iného v súlade s nasledujúcimi normami:

EN 1127-1           Ochrana proti explózii - základy a metodika

EN 13463-1         Neelektrické prístroje používané v oblastiach ohrozených explóziou, časť 1 - základy a požiadavky

EN 13463-5         Neelektrické prístroje používané v oblastiach ohrozených explóziou, časť 5 - ochrana konštrukčným istením "c"

EN 14986             Konštrukcia ventilátorov používaných v oblastiach ohrozených explóziou

Technické informácie:

Mechanická časť:

Ventilátory Rosenberg pre oblasti ohrozené explóziou sú vyrábané a testované podľa aktuálneho stavu techniky. Možné dotykovej plochy medzi rotujúcimi a pevnými časťami s ohľadom na prevádzkové poruchy, s ktorými je zvyčajne nutné počítať, sú z materiálov, u ktorých je obmedzené nebezpečenstvo vznietenia trením, brúsením alebo iskrami z úderu. Sacie a výfukové otvory je v prípade potreby nutné zabezpečiť proti vniknutiu alebo nasatiu cudzích telies ochrannú mrežou, táto musí spĺňať aspoň požiadavky podľa EN 13857.

Elektrická časť:

Údaje pre optimálne vychladený motor sú vyrazené na výrobnom štítku a pre zónu 1 sú obsahom certifikátu pre konštrukčný typ EG. Menovité údaje ventilátora nájdete na jeho výrobnom štítku. Aby sme pri regulácii napätí motorov s vonkajším rotorom dosiahli priaznivého odstupňovanie otáčok, možno priradiť motory, ktorých menovité napätie je vyššie než menovité napätie ventilátorov. V tomto prípade sa rozlišujú údaje motora od údajov na ventilátora v napätí, výkonu, prúdu, počtu otáčok a času tA.

Značenie:

Na základe hodnotenia nebezpečenstva výbuchu ventilátorov zážihom existujú nasledujúce značenie:

 II 3G c IIB T3 (X) / II 2 G c IIB T3 (X)

Klasifikácia:

Elektrické prevádzkové jednotky pre oblasti ohrozené explóziou sú klasifikované v normovanej rade EN 60079-X. Jednotlivé druhy vznietenia sú podrobne ošetrené v jednotlivých normách, ako napríklad:

Druh vznietenia

Norma

Všeobecné požiadavky

EN 60079-0

Ochrana prístrojov tlakuvzdorným zapuzdrením „d“

EN 60079-1

Ochrana prístrojov zvýšenou ochranou „e“

EN 60079-7

Rozdelenie oblastí oblasť ohrozená výbuchom plynu

EN 60079-10-1

Ochrana prístrojov vlastnou bezpečnosťou „i“

EN 60079-11

Konštrukcia, testovanie a značenie elektrických zariadení typu ochrany „n“

EN 60079-15

Motory s vonkajšími rotormi Rosenberg zodpovedajú nevýbušnému prevedeniu typu "nA" resp. "Zvýšená bezpečnosť" "e".

Tieto typy nevýbušného prevedenia majú platnosť pre elektrické prevádzkové prostriedky v priestoroch a zariadeniach ohrozených explóziou, v ktorých sa môžu tvoriť a hromadiť plyny a pary, ktoré spôsobujú explozívne zmesi.

Ochrana proti explózii "Zvýšená bezpečnosť" je charakteristické zvýšenými bezpečnostnými opatreniami vedúcimi podľa EN 60079-7 na zabránenie vzniku iskier či oblúkov vo vnútri alebo na vonkajších častiach elektrických prevádzkových prostriedkov pri nedovolených teplotách, ktoré by za normálnej prevádzky nenastali.

Elektrické prevádzkové jednotky nevýbušného prevedenia "nA" nie sú schopné vznietiť okolitú výbušnú atmosféru. Sú priradené iba v kategórii 3 pre nasadenie v zóne 2.

Zóny:

Ako základ pre posúdenie rozsahu požiadaviek, ktoré je potrebné stanoviť, sa oblasti ohrozené explóziou rozdeľujú podľa pravdepodobnosti vzniku nebezpečnejších, výbušnejší alebo hořlavějších prachov do zón. Pre horľavé plyny, pary a hmly platí:

Zóna 0

zahŕňa oblasti, v ktorých sa po dlhšiu dobu (trvalo) alebo často vyskytuje nebezpečná, výbušná atmosféra

Zóna 1

zahŕňa oblasti, v ktorých je nutné počítať s nebezpečnou, výbušnou atmosférou za normálnej prevádzky

Zóna 2

zahŕňa oblasti, v ktorých je nutné počítať, že nebezpečná, výbušná atmosféra nastáva len zriedka alebo krátkodobo

EX-ventilátory Rosenberg sú určené na prepravu výbušnej atmosféry v zóne 1 a 2 aj pre inštaláciu v zóne 1 a 2. Pri inštalácii ventilátorov 2G v zóne 2 alebo nevýbušný oblasti resp. ventilátorov 3G v oblastiach bez ohrozenia explóziou je nutné brať ohľad na to, že ventilátory nie sú tesné voči plynu.

Teplotné triedy:

Elektrické prevádzkové prostriedky v oblastiach, ktoré sú ohrozené explóziou, sa podľa maximálnych teplôt povrchov delia do teplotných tried T1 až T6. Pritom musí byť najnižšia zážihová teplota atmosféry, ktorá prichádza do úvahy ako iniciátor explózia, vyššia ako maximálna teplota povrchu (podľa 60079) používaných elektrických prevádzkových prostriedkov.

Teplotná trieda

Maximálna teplota povrchu

T1

450 °C

T2

330 °C

T3

200 °C

T4

130 °C

T5

100 °C

T6

85 °C

Ventilátory Rosenberg sú vyrábané v triedach od T1 až T3 (T4 na vyžiadanie)

Prevedenie motora:

EX-ventilátory spoločnosti Rosenberg sa štandardne vyrábajú s motormi s vonkajším rotorom pri ochrane IP 44, tepelnej triede F v ochrane proti vznieteniu typu Ex e resp. Ex nA IEC štandardných motorov spôsobu ochrany IP 55, tepelnej triedy F v ochrane proti vznieteniu typu Ex e (Ex d / Ex de na vyžiadanie). Motory boli testované inštitútom PTB a zodpovedajú európskym radám noriem 60079-xx.

Ochrana motora pri motoroch s vonkajším rotorom:

Motory sú vybavené trojitým termistorom podľa DIN 44082, ktoré musia byť pripojené k vypínaciemu relé s ochranným značením Ex II (2) na ochranu motora. Tepelná ochrana motora presne zahŕňa všetky neštandardné prevádzkové stavy a vonkajšie vplyvy a pri akejkoľvek mysliteľnej poruche dôjde prostredníctvom ochrany motora k oddeleniu od prúdu. Bežne predajné ochranné spínače pre motor je možné inštalovať len doplnkovo, pretože nezabezpečujú úplnú ochranu motora pri akýchkoľvek mysliteľných poruchách (napr. prevádzka pri čiastočnom napätia).

Nastavenie počtu otáčok motorov s vonkajším rotorom:

Usporiadanie hnacích motorov umožňuje stabilnú zmenu počtu otáčok prostredníctvom poklesu napätia. Tu sa smie používať výlučne transformátorové riadiace a regulačné prístroje. Riadiace a regulačné prístroje na použitie s ventilátormi, ktoré sú chránené proti explózii, už nevyhnutne potrebné vypínacie relé termistora zahŕňajú, tieto však nesmú byť v prevádzke priamo v zóne EX. Zaradenie riadiacich prístrojov možno vyčítať z tabuliek zoznamu príslušenstva. Prípustná oblasť zmien napätia v rozsahu 25 až 100% nominálneho napätia zodpovedá bežným požiadavkám variabilných prietokových systémov. Pri prevádzke v oblasti čiastočného napätia smie prevádzkový prúd prekročiť menovitý prúd. Percentuálny vzostup prúdu voči menovitému prúdu je uvedený v údajových tabuľky Delta I. Riadiace a regulačné prístroje musia byť koncipované pre maximálny prevádzkový prúd. Štandardné motory s vonkajším rotorom s ochranou proti vznieteniu "e" sa nesmie používať s meničom kmitočtu.

Ochrana motora pri štandardných motoroch:

Pri štandardných motorov sú spravidla ističe motora predradené. Je nutné dodržiavať údaje výrobcu motorov. Pri štandardných motoroch s ochranou termistorom PTC, je prípustná ako jediná možná ochrana motora prostredníctvom vypínacieho relé termistora (napr. na DIN lištu) alebo regulátora ktorý ho zahŕňa vo svojej konštrukcií, pozri údaje o ochrane motora pri motoroch s vonkajšími rotormi.

V každom prípade je možné pripojiť len certifikované zariadenie ochrany motora.

Riadenie počtu otáčok štandardných motorov

V závislosti od otáčok je možné štandardné motory riadiť pomocou meniča kmitočtu. V tomto prípade je možné používať iba motory s ochranou proti vznieteniu "d" resp. "De".

V programe výrobkov sa nachádzajú ventilátory v nevýbušnom vyhotovení Ex-radiálne, Ex-axiálne, Ex-kanálové, Ex-strešné a Ex-potrubné. Presné informácie k palete ventilátorov s ochranou proti výbuchu nájdete v kapitole ventilátory EX do výbušného prostredia, v katalógu "Svet ventilátorov".

na stiahnutie: